Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin

023 563 020

Kancelarija, lokal 124

069 146 46 19

Predsednik Đurđica Šljapić

OBAVEŠTENJE CLANOVIMA SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Naucno strucni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje clanice o Kongresu zdravstvenih radnika Srbije sa medunarodnim ucešcem “ Znanje kao putokaz“ , koji ce se održati na Zlatiboru u periodu 20.05.-24.05.2020.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Molimo zainteresovane, uvažene autore strucnih saopštenja da ispoštuju dole navedene kriterijume i datume za predaju sažetaka i radova! Za radove prijavljene posle roka Naucno strucni odbor nije u obavezi da daje povratne informacije. Zdravstveni Savet Srbije je Akreditovao strucni skup (?-1182/19)

Kriterijumi za strucne radove clanova Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin za Nacionalni Kongres zdravstvenih radnika Srbije sa medunarodnim ucešcem “ Znanje kao putokaz “ Zlatibor 20.05.-24.05.2020.

1. Rezime rada treba da je poslat na formularu za prijavu ( skinuti sa sajta: www.szr.org.rs ili www.szrzrenjanin.org.rs )

2. Obavezni delovi rezimea nalaze se na formularu za prijavu : uvod, cilj, metodologija, rezultati istraživanja i zakljucak.

3. Rezime treba da sadrži : najviše 200 reci, sekciju ili profilsko društvo i nacin izlaganja.

4. Strucni radovi mogu biti iz preporucene ili slobodne teme za navedenu sekciju ili profilsko društvo.

5. Ukoliko strucni rad ima više autora ( koautora ) navesti-podvuci osobu koja prezentuje rad.

6. U skladu sa dopisom Ministarstva zdravlja Republike Srbije od 11.06.2008. u strucnim radovima je zabranjeno reklamiranje proizvodaca lekova i medicinskih sredstava.

7. Naucno strucni odbor ce od pristiglih radova izvršiti recenziju kvaliteta strucnih radova, a u skladu da rezultati istraživanja i prikazi slucajeva budu originalni i ne smeju biti ranije objavljivani, kao i pisani iz domena zdravstvene nege. SZR Zr ce poslati broj strucnih saopštenja u skladu sa svojim finansijskim mogucnostima.

8. Strucni rad može biti prihvacen ili odbijen.

9. Strucni radovi pristigli posle roka ne podležu recenziji i nece se uzimati u obzir.

10. U sažetku obavezno navesti godine staža – najmanje 10 godina radnog iskustva u struci.

11. U sažetku obavezno navesti-podvuci strucnu spremu: srednja, viša, visoka.

12. Autor strucnog saopštenja treba da je najmanje 12 meseci clan SZR Zrenjanin.

13. Rezime i gotov rad u elektronskoj formi slati na mejl: prijavaradaszr@gmail.com do 10.04.2020.

14. Nakon recenzijskog postupka autor strucnog saopštenja ce biti obavešten o odluci Naucno strucnog odbora i Upravnog odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin.

 

Rezime možete preuzeti ovde.