Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin

023 563 020

Kancelarija, lokal 124

069 146 46 19

Predsednik Đurđica Šljapić

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA

ZRENJANIN
Vas poziva

Da prisustvujete stručnim sastankcima DANA 09.10.2021. :
– Osveta-ignorisana tema
Predavača : Mr sci med. Radmila Nešić, predsednik SUZR Srbije
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj :. D-1-186/21 broj: 153-02-01281/2020-01 i za slušaoce nosi 5 bodova.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske
sestre, zdravstveni tehničari.
– Samoosećanja
Predavača : Mr sci med. Radmila Nešić, predsednik SUZR Srbije
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : D-1-776/20 broj: 153-02-01202/2020-01 i za slušaoce nosi 5 bodova.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske
sestre, zdravstveni tehničari.

Kongresna sala Hotela Vojvodina Zrenjanin
09.10.2021. U 10 h
ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 1500.00 RSD

Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.
Medicinske sestre i zdravstveni tehničari su u obavezi da imaju svoje kartice Komore. Za ostale profile NIJE POTREBNO(lekari, stomatolozi, farmaceuti).

VAŠ SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN